Rapoartele primarului

În activitatea sa atît primăria, cît și Consiliul orăşănesc Iargara pe parcursul  anului 2016 s-au condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele proprii de activitate, planul de dezvoltare strategică a oraşului Iargara şi programul de activitate a consiliului orăşănesc.

Este cazul de a face pe de o parte bilanţurile la cele mai importante obiective care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cît şi de a stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a oraşului în toate sferele şi domeniile de activitate.

Consiliul orăşănesc Iargara a activat în baza Programului de activitate a consiliului orăşănesc care a fost aprobat la data de 10.12.2016. Au fost petrecute 9 şedinţe a consiliului, la care s-au examinat în jur de 120  de proiecte de decizii pe diferite domenii de activitate.

Reieşind din scopul autorităţilor publice locale de administrare a treburilor publice în teritoriu, de satisfacere a intereselor cetăţenilor, inclusiv prin colaborarea şi conlucrarea eficientă între APL şi societatea civilă, aduc la cunostința tuturor că primul obiectiv important pe care mi-l am asumat în fața locuitorilor din or. Iargara, a fost ca zilnic să organizăm audienţa cetăţenilor,  de către conducerea primăriei şi specialiştii din aparatului primăriei. Al doilea obiectiv important: punerea în aplicare a Legii Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire comerțul interior, în acest sens au fost eliberate autorizații de funcționare tuturor antreprenorilor din teritoriu pe o durată de la 3-5 ani, sau pe toată durata de funcționare a întreprinderilor, în acest sens APL a avut citeva efecte pozitive :

 1. Creșterea încasărilor la bugetul local din taxa pentru unitățile comerciale ;
 2. Deschideria a noi Întreprinderi ;
 3. Investiții capitale a agenților locali ;
 4. Creșteria încrederii către APL din partea agenților și cetățenilor ;

În perioada vizată bugetul local a fost aprobat în mărime de 4420.8  mii lei

–         Venituri totale încasate –  4420.8 (106,5 %)  mii lei, inclusiv:

 1. a) venituri proprii – 566,400 mii lei ;
 2. b) mijloace transmise de la bugetul de nivelul II –59,300 lei ;
 3. c) impozit funciar – 398,6 lei ;
 4. d) impozit pe venit – 855,200 lei ;
 5. e) bugetul de stat – 2541,300 lei ;

 

        Cele mai importante investițtii capitale și elaborara documentaţiei de proiect pe anul 2016 au fost :

–         iluminarea străzilor – 251 mii lei, au fost iluminate străzile centrale cu lungimea de 4,4 km, si 2 strazi adiacente cu lungimea de 1,6 km.

–         La lucrările de reparaţie a drumurilor oraşului (lucrări de profilare a străzilor) au fost valorificate  60 mii lei ( transfer consiliu raional în urma inundațiilor din vara 2016)  9600 mii lei bugetul local, total 68,800 mii lei.

–         s-au executat lucrări de reparaţie capitală a retelei de canalizare Grădinița nr.1 în sumă de 53 mii lei, 180 m de țava instalată, 240 m de eurogard în sumă de 119 mii lei, reparație internă bucătărie 35 mii lei, Grădinița nr. 3 au fost instalate geamuri 14, uși 5, în sumă de 57 mii lei, au fost procurate paturi în sumă de 44 mii lei, s-a renovat blocul sanitar în sumă de 60 mii lei, instalaria geamurilor și uși în sumă de 48 mii lei.

–    s-au  elaborat documentaţia de proiect : “ Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal orașul Iargara, r-nul Leova” 70 mii lei , “Alimentarea cu energie electrică al sectorului de case noi a or. Iargara, r-nul Leova” 25 mii lei, “Planul Urbanistic general or. Iargara, r-nul Leova ”  unde s-a cheltui 258,9 mii lei.

–       Pentru dezvoltarea serviciului de colectare și  Imbunatățire a managementului deșeurilor  menajere solide pentru Primăria Iargara, au fost alocate 412 mii lei, din care sa procurat Tehnica, Tractor Belorus 82.1, cu utilaj Lama și încărcător frontal.  Este un pas important cînd consiliul local în premiera asigura I.M. Salubrizare cu tehnica nouă, alocînd o sumă nu mică , dar în viziunea mea este necesar  să nu ne oprim aici, este necesitate ca să propunem și să aprobăm o nouă organigramă pentru întreprindere, să extindem  noi servicii care v-a da un imbold de dezvoltare a întreprinderii, v-a crea posibilități de noi locuri de muncă pentru cetățeni, salarii, ca ulterior să avem și incasări mai mari la bugetul local din impozite și taxe.

Cadastru :

Pe parcursul anului 2016 au fost eliberate 5 certificate de urbanism pentru proiectarea caselor individuale de locuit; eliberate 2 autorizaţii de construire, 3 autorizații de desființare, 3 procese-verbale de desființare și 7 procese-verbale de recepție finală a caselor individuale de locuit, 13 extrase din registrul de evidență a gospodăriilor, 2 autorizații de schimbare a destinației. Au fost înregistrate 973 de contracte dintre CAP Glia și deținătorii de pămînt, au fost eliberate 750 de certificate privind suprafața de teren din intravilan pentru a fi prezentate Oficiului Teritorial Forța Muncii Leova și Casa Teritorială de Asigurari Sociale. Pe parcursul anului 2016 au fost eliberate și înregistrate în registru de evidență a titlurilor de autentificare a dreptului deținătorilor de teren 42 de titluri. Au fost formate și înregistrate toate terenurile din extravilan rezerva primăriei, au fost formate și înregistrate bunurile imobile și teren pe lîngă ele: primăria, 2 grădinite, 2 biblioteci, edificiul școlii.

După cum se ştie economia, bugetul oraşului se bazează pe ramurile agriculturii, comerţului cu amănuntul, prestarea serviciilor şi cu regret mai puţin a industriei prelucrătoare de materie primă.

Rolul principal al autorităţii publice locale este de a creea condiţii favorabile agenţilor economici, persoanelor fizice care doresc să practice pe teritoriul oraşului activitatea de antreprenoriat, în limita cadrului legal aprobat. Acest fapt presupune în primul rînd dezvoltarea infrastructurii şi anume prin: asigurarea terenului cu reţele inginereşti: gaz, apă canalizare, energie electrică, drumuri ş.a. In acest sens  pe anul 2016 au fost realizate :

 1. Lucrări de reconstructia a rețelelor electrici în colaborare cu Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL
 2. Lucrări de reparație și plombare a drumurilor naționale în colaborare cu S.A. ,,Drumuri Leova,,
 3. Au fost depuse 3 cereri de finanțare către ADR Sud : a) Imbunatățirea managementului deșeurilor menagere solide pe primăriile Iargara,Tigheci, și Baiuș. b) Extinderea aprovizionării cu apă potabilă în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca, Copcui c) Crearia sistemei de canalizare în localitățile Iargara și Sarata Nouă.

Agricultură:

Primări dispune de 1810,72  ha teren

 1. 1676,31 ha arabil: în mare parte pămîntul arabil este arendat de CAP Glia,
 2. 76,11 pîrloagă
 3. 21,74 plantații multeanuale
 4. 9,27 pășuni
 5. 27.29 drumuri

Domeniul protecţiei sociale: unul din obiectivile principale este asigurarea drepturilor sociale ale cetăţenilor. Acţiunile întreprinse şi serviciile prestate permanent, sunt direcţionate spre acordarea unui sprijin social esenţial pentru reabilitarea în societate a persoanelor din categoriile social defavorizate.

Pe parcursul anului 2016, în colaborare cu Direcţia Asistenţă Socială, agenţii economici din teritoriu, au fost întreprinse măsuri concrete de susţinere socială şi morală a unor persoane din aceste categorii, în cadrul desfăşurării acţiunilor consacrate diferitor date comemorabile: Ziua participanţilor la acţiunile de luptă din Transnistria, Afganistan, 9 mai – Ziua Victoriei, ziua persoanelor în etate, ziua invalizilor – 3 decembrie, în acest sens au fost alocate din bugetul local 33,500 mii lei.

La moment, în teritoriul primăriei Iargara sunt înregistraţi 37 invalizi gradul I, 120 gradul II şi 47 invalizi de gradul III, 2 participanţi care au satisfacut serviciul militar în Armata Sovietica, participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan – 10 persoane, conflictul militar din  Transnistria – 17 persoane, Cernobîl – 5 persoane, participant la actiunile militare din Egipt-1 persoana, văduve veteranilor de război- 5 persoane .

Ţin să menţionez că în teritoriul primăriei continuă să activeze  Centru de zi pentru copii  “ Pentru tine “, unde benificiază de prînz cald, zilnic 30 de copii din familii vulnerabile ( vreau să aduc la cunostință avînd în vedere că v-a avea loc reforma administrativ teritoreală, a fost propus luaria la balanță a centrului dat și ulterior cu  finanțare din bugetul local, pe anul 2017 căutăm soluții de preluare la balanța acestui edificiu cu asigurarea finanțării din bugetul local).

În present sunt 3 lucrători sociali care prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu a 30 persoane social defavorizate.

La întrare în sediul primăriei la primul nivel, pentru comoditatea deservirii beneficiarilor şi evitarea deplasării acestora prin diferite birouri, este amplasat biroul a doi asistenţi sociali, care deserves beneficiarii, astfel că aceştea nu sunt nevoiţi să meargă prin toate birourile.

Ca parte integrală a sistemului de asistenţă socială este asistenţa socială a copilului şi familiei. Întru susţinerea şi integrarea socială a copiilor din categoriile nominalizate s-au întreprins unele acţiuni de susţinere materială şi socială. În anul bugetar curent, familile cu venituri mici au beneficiat de ajutoare materiale distribuite de către fondul de susţinere socială a populaţiei. Di bugetul local au fost alocate resurse financiare în sumă de 13,200 mii lei pentru  alimentarea copiilor din familiile socialment vulnerabile .

 Invățămînt:  In subordinea APL nivelul I au rămas instituţiile preşcolare şi extraşcolare.  Pe parcursul anului, au activat cu finanţare de la bugetul local de nivelul I: centrul de creaţie a copiilor, două grădiniţe de copii, doau bibleoteci, pentru copii si maturi. S-au întreprins măsuri concrete pentru a asigura buna funcţionare a instituţiilor respective pe toată perioada anului. Primăria Iargara, este printre unicele care finanțează alimentația copiilor în școala, cl 5-9, în sumă de 33 mii lei.

Cultura:   la acest capitol se observă o îmbunătăţire  a activităţii instituţiei culturale. Pe parcursul anului bugetar  au fost organizate şi petrecute un şir  de activităţi culturale cum ar fi: Ziua internaţională a femeilor, sarbatoarea de 9 mai, sarbatorile nationale  27 si 31 august, ziua profesorului, Hramul oraşului, acţiuni cultural sportive şi altele evenimente la nivel de raion.

Ordinea publică: Un compartiment nu mai puţin important în activitatea  APL constituie asigurarea şi menţinerea ordinii publice. La acest compartiment în teritoriul oraşului, pe parcursul anului 2016 au fost îregistrate 51 infraţiuni dintre care  toate au fost descoperite,  ce constituie 100%.  Cele  mai  multe infracţiuni ţin de sustragerea proprietăţii private şi de stat.

Ţin să menţionez că în activitatea sa APL şi pe anul 2017 v-a depune toate eforturile pentru  a realiza acele  sarcini care ne stau  în faţă noastră şi anume:

 1. Asigurarea şi buna funcţionare a instituţiilor din teritoriu;
 2. Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct şi  canalizare;
 3. Reparaţia şi întreţinerea străzilor;
 4. Iluminarea stradală pina la 50% din localitate;
 5. Finalizarea construcrie Casei de Cultura;
 6. Recostrucția monumentului în memoria soldaților căzuți în cel deal II război mondial;

7..  Atragerea investiţiilor prin intermediul diferitor proiecte;

 1. Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu;
 2. Dezvoltaria Intreprinderii Municipale prin crearia serviciilor calitative pentru cetățeni, agenți economici, instituții bugetare.

 

In urma  inundațiilor ce au avut loc în perioada lunii iunie 2016, s-a indentificat o problemă care necesita a fi rezolvată, este vorba de curățaria albiei rîului Tigheci, lărgirea rîului pe o distanță de 2 km zona centrală a localității, partea centrală în care a suferit cele mai multe gospodării  în urma acestei situații excepționale.

Vreau să menționez faptul că activitatea Consiliului local prin aprobaria deciziilor propuse spre sedințe, au dat efecte pozitive , unul din aceste efecte au fost aprobarea  Proiectului de Decizie 4.3 din 05.08.2016  «  Cu privire la participarea consiliului or. Iargara la implimentarea proiectului « Modernizarea serviciilor publice locale în raionul Leova » sectorul aprovizionare cu apă și canalizare cu finanțare din fondul german pentru investiții.

Decizie 7.1 din 07.10.2016 « Cu privire la participarea consiliului or. Iargara la implimentarea proiectului « Modernizarea serviciilor publice locale în raionul Leova » sectorul aprovizionare cu apă și canalizare, extinderea rețelei de aprovizionare cu apă în localitatea Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene.  La ziua de astazi se elaboreaza caietul de sarcini pentru elaborarea Proectului tehnic ,,Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct în or. Iargara,, finanțat din Fondul  European prin intermediul GIZ, Agentia Germana.

Stimați Cosilieri vreau să aduc sincere mulțumiri pentru colaborare, am avut un an nu ușor, dar în mare parte pe toate proiectele propuse de mine, de specialisti, propunerile Dumneavoastra au fost acceptate, aprobate și în mare parte realizate. Sper ca acest mandat pe care il avem noi toti, pe aceasta perioadă să realizăm cît mai multe lucruri frumoase pentru localitate.

Vă mulțumesc !