A V I Z

Se anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator a Întreprinderii Municipale  ,,Servicii Salubrizare,, din orașul Iargara, raionul Leova  pentru data de  22 aprilie 2021.

  1. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin:
  • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
  • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarele vor fi depuse pînă pe data de 20 aprilie 2021 , ora 16-00.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Întreprinderii pînă la data şi ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

Consiliul de administrație a Î.M. ,,Servicii Salubrizare,, Iargara